Laura M. Vowels, Chiara L. Comolli, Laura Bernardi, Daniela Chacón-Mendoza, Joëlle Darwiche: Systematic review and theoretical comparison of children’s outcomes in post-separation living arrangements, published June 30, 2023. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288112

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10313020/

Obsah
Cieľom systematického prehľadu bolo syntetizovať literatúru o výsledkoch detí v rôznych rodinných usporiadaniach (nukleárne rodiny, zdieľaná fyzická starostlivosť [SPC], výlučná fyzická starostlivosť [LPC]) vyčlenením a štruktúrovaním príslušných teoretických hypotéz (výber, nestabilita, menej zdrojov a stresujúca mobilita) a porovnaním empirických zistení s týmito hypotézami. V súlade s usmerneniami PRISMA bolo do prehľadu zahrnutých 39 štúdií uskutočnených v období od januára 2010 do decembra 2022 a porovnávali sa v nich životné usporiadania v piatich oblastiach výsledkov detí: emocionálnych, behaviorálnych, vzťahových, fyzických a vzdelávacích. Výsledky ukázali, že výsledky detí boli najlepšie v nukleárnych rodinách, ale v 75 % štúdií mali deti v zdieľanej starostlivosti [SPC] rovnaké výsledky. Deti u jedného rodiča mali tendenciu uvádzať najhoršie výsledky. Pri porovnaní s rôznymi teoretickými hypotézami boli výsledky najviac v súlade s hypotézou o menšom množstve zdrojov, ktorá naznačuje, že najmä deti žijúce s jedným rodičom majú menej vzťahových a ekonomických zdrojov, zatiaľ čo deti v zdieľanej starostlivosti si dokážu lepšie udržať zdroje od oboch rodičov.

Záver
Z existujúcej literatúry o súvislosti medzi rodinným usporiadaním a blahom detí možno vyvodiť niekoľko hlavných záverov: (1) deti v nukleárnych rodinách dosahujú lepšie výsledky ako deti v rôznych usporiadaniach po rozvode; rôzne vysvetľujúce premenné však menia súvislosť medzi rodinným usporiadaním a výsledkami detí rozporuplným spôsobom; (2) deti v zdieľanej starostlivosti dosahujú v porovnaní s deťmi v starostlivosti jedného rodiča konzistentne lepšie výsledky a rovnako dobré výsledky ako deti v nukleárnych rodinách; (3) deti v nevlastných rodinách vykazujú rovnaké výsledky ako deti žijúce s jedným rodičom. Záverom možno konštatovať, že zistenia z existujúcej literatúry poskytujú výskumom podložené dôkazy na formovanie sociálnych politík a právnych postupov týkajúcich sa rodinného usporiadania a blaha detí.