Striedavá starostlivosť zachová deťom oboch rodičov a ich rodiny.

Striedavá starostlivosť redukuje porozvodové komplikácie.

Po rozvode rodičov deti najlepšie prospievajú v striedavej starostlivosti - dokázané mnohými výskumami.

Samotné deti preferujú striedavú starostlivosť - dokázané výskumami.

Striedavá starostlivosť zmierňuje škodlivý účinok rozvodu na dieťa.

Striedavá starostlivosť je najpríbuznejšie usporiadanie k ucelenej rodine.

Striedavá starostlivosť umožňuje pružne a nekomplikovane prispôsobiť časový harmonogram novým okolnostiam.

Pri striedavej starostlivosti obaja rodičia zostávajú pre dieťa dôležití - môžu sa zaskakovať, pomáhať, najmä v krízových situáciách, môžu sa pre dieťa nadštandardne angažovať.

Striedavá starostlivosť ukazuje deťom, že sa dá dohodnúť a spolupracovať aj za zložitých podmienok.

Rodič, ktorý by trval na výhradnej starostlivosti iba pre seba, nikdy nevie, kedy môže vážne ochorieť, mať úraz alebo dokonca zomrieť. V záujme dieťaťa je, aby v takomto prípade zastával rodičovské povinnosti druhý rodič, ktorý má s dieťaťom obojstranné láskyplné vzťahy.

Prospech má nielen dieťa, ale aj rodičia a spoločnosť.

Striedavá starostlivosť lepšie vyhovuje potrebám dieťaťa. Dieťa predsa nemá vo svojom súbore potrieb aj potrebu vylučovať, degradovať jedného z rodičov.

Dieťa môže svoje nadanie, schopnosti lepšie rozvíjať, ak sa môže s tým či oným obracať na jedného či druhého rodiča a to podľa miery rodičovej kompetencie.

Pomáha deťom v procese adaptácie na rozvod.

Striedavá starostlivosť nie je pre všetkých rodičov: vyžaduje sa citová a osobnostná zrelosť, schopnosť spolupráce, nadhľad, dobrá vôľa a samozrejme priority smerom k záujmu dieťaťa.

Striedavá starostlivosť nie je pre všetky deti: vo veľkej väčšine prípadov je najlepším riešením, avšak sú prípady, kedy pre dieťa nie je vhodná.i

 

"Striedavka" je moderná!