The role of parenting practices in parent and child mental health over time. Katherine T. Cost, Piyumi Mudiyanselage, Eva Unternaehrer, Daphne J. Korczak, Jennifer Crosbie, Evdokia Anagnastou, Suneeta Monga, Elizabeth Kelley, Russell Schachar, Jonathon Maguire, Paul Arnold, Christie L. Burton, Stelios Georgiades, Rob Nicolson, Catherine S. Birken and Alice Charach, 2023. Published by Cambridge University Press on behalf of the Royal College of Psychiatrists. DOI: 10.1192/bjo.2023.529

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2018.1455303

Pozadie
Počas pandémie a v prechodnej fáze trpelo duševné zdravie rodičov i detí. Štruktúrované rodičovstvo a striedavá starostlivosť môžu byť cieľmi intervencie prospešnými pre rodiny, ktoré zápasia s problémami duševného zdravia rodiča alebo dieťaťa.

Ciele
Najprv sme skúmali asociácie medzi štruktúrovaným rodičovstvom / striedavou starostlivosťou a symptómami depresie u rodičov. Okrem toho sme skúmali súvislosti medzi štruktúrovaným rodičovstvom / striedavou starostlivosťou a problémami u detí ako sú nepokoj, depresia, hyperaktivita/nepozornosť, podráždenosť.

Metóda
Spolu 1027 rodičov v oddelených domácnostiach (4797 pozorovaní celkom; 85,1 % matiek) vyplnilo online prieskumy o sebe a o svojich deťoch (vo veku 2–18 rokov) od apríla 2020 do júla 2022. Štruktúrované rodičovstvo a striedavá starostlivosť sa posudzovali od apríla 2020 do novembra 2021. Príznaky depresie u rodičov a u detí, detskú hyperaktivitu a nepozornosť, podráždenosť, problémy so správaním a  emóciami u detí sme posudzovali opakovane (jeden až 14 krát; medián štyrikrát) od apríla 2020 do júla 2022.

Výsledky
Rodičia, ktorí uviedli vyššiu úroveň striedavej starostlivosti, mali menej symptómov depresie (β = -0,09 až −0,32, všetky P < 0,01) pozdĺžne. Rodičia, ktorí uviedli vyššiu úroveň striedavej starostlivosti, mali deti s menším množstvom emocionálnych problémov (vo veku 2–5 rokov; β = −0,07, P < 0,05), problémov so správaním (vek 2–5 rokov; β = −0,09, P < 0,01) a menšou dráždivosťou (vek 13–18 rokov; β = −0,27, P < 0,001) denne. Štruktúrované rodičovstvo bolo spojené s menším počtom problémov so správaním (vek 2–5 rokov; β = −0,05, P < 0,05).

Závery
Striedavá starostlivosť je prospešná pre duševné zdravie rodičov a detí, aj za chaotických alebo nepružných životných podmienok. Štruktúrované rodičovstvo je prospešné pre mladšie deti.

 

Vysvetlenie k štruktúrovanému rodičovstvu

Štruktúrované rodičovstvo je prístup k riadeniu rodiny, ktorý poskytuje deťom a dospievajúcim predvídateľné a spoľahlivé postupy starostlivosti, primerané limity a podporu, ktoré zodpovedajú vývojovým potrebám dieťaťa. Napríklad mladšie deti (vo veku 2 – 5 rokov) môžu vyžadovať vyššiu úroveň rodičovského monitorovania a podpory pri každodenných činnostiach, ako je osobná hygiena, výber a príprava zdravých jedál, vhodné obliekanie podľa počasia a obmedzenie času stráveného pred obrazovkou ako doplnok k sociálnej a afektívnej starostlivosti. Väčšina starších detí a dospievajúcich už nemusí potrebovať vysokú úroveň podpory v týchto každodenných činnostiach, takže rodičovská starostlivosť sa môže presunúť na sociálnu, afektívnu a vzdelávaciu podporu. Na rozdiel od autoritárskeho alebo prehnane ochranárskeho rodičovstva je štruktúrované rodičovstvo flexibilným a konzistentným prístupom, ktorý pomáha deťom a dospievajúcim ujasniť si svoje úlohy, zvýšiť osobnú zodpovednosť, plniť požadované úlohy a rozvíjať regulovanie správania. V súvislosti s požiadavkami života počas pandémie COVID-19 literatúra publikovaná pred pandémiou naznačuje, že rodiny s chýbajúcimi alebo nižšími úrovňami štruktúrovaného rodičovstva boli s väčšou pravdepodobnosťou preťažené, neefektívne pri plnení požiadaviek rodinného života, menej adaptabilné na nové výzvy a vykazovali vyššiu úroveň stresu. Vyššie úrovne štruktúrovaného rodičovstva sa v publikovanej literatúre spájajú aj s nižšími úrovňami symptómov problémov duševného zdravia rodičov a detí.