Linda Nielsen (2018) Preface to the Special Issue: Shared Physical Custody: Recent Research, Advances, and Applications, Journal of Divorce & Remarriage, 59:4, 237-246, DOI: 10.1080/10502556.2018.1455303

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2018.1455303

Záver:

20 autorov článkov v tomto dvojdielnom špeciálnom vydaní a 12 odborníkov na medzinárodnej konferencii v roku 2017 dospelo k rovnakému záveru - a dospeli k nemu nezávisle od seba, bez toho, aby boli poverení nejakou organizáciou o dosiahnutie konsenzu. Táto skupina vedcov dospela k záveru, že striedavá starostlivosť je vo všeobecnosti v najlepšom záujme detí, s niekoľkými výnimkami, vrátane, avšak nie len, detí, ktoré potrebujú ochranu pred násilným rodičom, zanedbávaním alebo nedostatočnou starostlivosťou rodiča. Tieto závery sú v súlade so závermi, ktoré dosiahlo 110 medzinárodných odborníkov, ktorí podporili Warshakov konsenzus o striedavej starostlivosti o deti do 4 rokov (2014).
Aj keď len malé percento rodičov končí na súde s hľadaním riešení ohľadne starostlivosti o deti, zákony o opatrovníctve ovplyvňujú všetkých rozvedených rodičov tým, že stanovujú normy v tom, čo je podľa názoru ich štátu v najlepšom záujme detí. Dúfajme teda, že výskum v tomto špeciálnom vydaní bude mať široký dosah na legislatívne rozhodnutia týkajúce sa starostlivosti o deti, ktoré v súčasnosti prebiehajú na celom svete, ako aj na zavedenie prístupov a postupov pre rodinné súdy a odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktoré budú založené na širších dôkazoch.
Hovoriac v mene mojich vážených kolegov, ktorí prispeli svojou mimoriadnou prácou do tohto špeciálneho vydania na tému striedavej starostlivosti, budeme naďalej pracovať na uznávaní "slona v miestnosti" zameraním pozornosti na výskum, ktorý by mal poskytovať informácie pre rokovania o striedavej starostlivosti.


Poznámka: "Slonom v miestnosti" autorka označuje veľké množstvo odborných informácií o striedavej starostlivosti, ktoré sú dnes k dispozícii najmä z výskumov, avšak sú často prehliadané, prípadne sú prekrikované rôznymi fámami.