Sondre Aasen Nilsen, Kyrre Breivik, Bente Wold & Tormod Bøe(2018): Divorce and Family Structure in Norway: Associations With Adolescent Mental Health. Journal of Divorce & Remarriage,59:3,175-194, DOI: 10.1080/10502556.2017.1402655

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2017.1402655?journalCode=wjdr20&

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať spojitosť medzi rodinným usporiadaním a psychickým zdravím adolecentov po značnom zvýšení využívania striedavej starostlivosti rozvedenými rodičmi v Nórsku. Údaje boli získané zo štúdie youth@hordaland, prieskumom populácie, ktorý sa uskutočnil v roku 2012 v Nórsku. Do tejto štúdie bolo zahrnutých 7 707 dospievajúcich (47% mužov) vo veku 16 až 19 rokov. Adolescenti boli zaradení do 6 typov rodinných štruktúr. Duševné zdravie sa meralo pomocou dotazníka SDQ - Strengths and Difficulties Questionnare. Neboli pozorované žiadne významné rozdiely medzi dospievajúcimi z nerozvedených rodín (referenčný typ) a využívajúcimi striedavú starostlivosť. Dospievajúci z domácností s jedným rodičom a z rodín s nevlastným otcom zaznamenali výrazne vyššie skóre vo všetkých 3 stupňoch SDQ dotazníka a adolescenti z rodín s nevlastnou matkou zaznamenali výrazne vyššie hodnoty na celkovom výsledku SDQ a v externalizačných charakteristikách. Výsledky tejto štúdie priniesli záver, že dospievajúci, ktorí žijú v striedavej starostlivosti, nemali viac problémov v skúmanej oblasti v porovnaní so svojimi rovesníkmi žijúcimi v nerozvedených rodinách.