Bergström, M.; Fransson, E.;  Hjern A.; Köhler L. & Wallby, Th. (2014):  Mental health in Swedish children living in joint physical custody and their parents' life satisfaction: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Psychology, Vol .55(5),S. 433 – 439.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25040954

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjop.12148/full

Táto štúdia porovnávala psychické symptómy 129 detí v striedavej starostlivosti s deťmi v starostlivosti jedného rodiča a deťmi z úplných rodín použitím údajov z národného reprezentatívneho prieskumu z roku 2011 na 1 297 švédskych deťoch vo veku od štyroch do 18 rokov. Výsledným ukazovateľom bol Dotazník silných a problémových vlastností (Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ) a skúmali sme jeho prepojenie s tromi dimenziami spokojnosti rodičov s životom. Lineárna regresná analýza ukázala vyššie skóre Dotazníka pre deti v striedavej starostlivosti (B = 1,4, p <0,001) a v starostlivosti jedného rodiča (B = 2,2, p <0,001) ako v úplných rodinách, po úpravách hodnôt podľa sociodemografických premenných. Hodnoty sa znížili na 1,1 a 1,3 po tom, ako boli korigované spokojnosťou rodičov s životom (p <0,01). Naše zistenia potvrdzujú výsledky predchádzajúceho výskumu, ktorý ukázal nižšie skóre symptómov pre deti v úplných rodinách ako u detí v starostlivosti jedného rodiča a v striedavej starostlivosti. Spokojnosť rodičov s životom by sa mala ďalej skúmať ako možné vysvetlenie rozdielov v množstve symptómov u detí v rôznych usporiadaniach rodiny.

...Deti v striedavej starostlivosti mali strednú pozíciu z hľadiska emocionálnych problémov, problémov so správaním, hyperaktivitou a problémov s kontaktmi s rovesníkmi, keď deti v úplných rodinách mali menej symptómov a deti v starostlivosti jedného rodiča ich mali viac.
Rodičia s výlučnou starostlivosťou o dieťa boli najmenej spokojní a tí v úplných rodinách boli najviac spokojní. ...