Fransson E, Turunen J, Hjern A, Ostberg V, Bergström M: Psychological complaints among children in joint physical custody and other family types: Considering parental factors. Scandinavian Journal of Public Health 2016; 44: 177-183.

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494815614463

Ciele výskumu: Zvyšujúci sa podiel škandinávskych detí a detí v iných západných krajinách žije v striedavej starostlivosti a pohybuje sa medzi domácnosťami rodičov, keď rodičia žijú od seba. Deti a rodičia v týchto rodinách sú vystavení riziku zhoršeného duševného zdravia. Potenciálny vplyv zdravia rodičov na blaho dieťaťa v súvislosti s rozličným usporiadaním (po rozvode) nebol dôkladne preskúmaný. Táto štúdia skúma psychické sťažnosti detí v striedavej starostlivosti v porovnaní s deťmi v starostlivosti jedného rodiča a v úplnej rodine, pričom sleduje sociálno-ekonomické rozdiely a choroby rodičov.

Metódy výskumu: Údaje boli získané z každoročného prieskumu Švédskej štatistiky o životných podmienkach a podpore detí v rokoch 2007-2011 s deťmi od 10 do 18 rokov, ktoré žijú v domácnostiach dospelých. Deti v striedavej starostlivosti (n = 391) boli porovnávané s deťmi vo výhradnej rodičovskej starostlivosti jedného rodiča (n = 654) a deťmi v úplných rodinách (n = 3 639) s využitím rozsahu psychických sťažností ako výslednej charakteristiky.

Výsledky: Viacnásobné regresné modelovanie ukázalo, že deti v striedavej starostlivosti nezaznamenali vyššie úrovne psychických sťažností než deti v úplných rodinách, zatiaľ čo deti v starostlivosti jedného rodiča vykazovali zvýšené úrovne sťažností v porovnaní s deťmi v striedavej starostlivosti. Pridanie sociálno-ekonomických premenných a zdravotného stavu rodičov iba mierne zmierňovalo koeficienty pre jednotlivé skupiny. Nízke vzdelanie rodičov a rodičovské starosti / úzkosť však súviseli s vyššou úrovňou psychických ťažkostí.

Závery: Psychické sťažnosti boli nižšie u adolescentov v striedavej starostlivosti ako u adolescentov v starostlivosti jedného rodiča. Rozdiel nebol vysvetlený chorobami rodičov alebo sociálno-ekonomickými premennými.