Bergström, M., Fransson, E., Fabian, H., Hjern, A., Sarkadi, A. and Salari, R. (2017), Preschool children living in joint physical custody arrangements show less psychological symptoms than those living mostly or only with one parent. Acta Paediatr. doi:10.1111/apa.14004

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.14004/abstract

Cieľ výskumu:
Striedavá osobná starostlivosť (SOS), keď deti trávia po rozvode rodičov rovnaký čas v domácnostiach oboch rodičov, narastá. Vhodnosť tejto praxe pre deti v predškolskom veku s potrebou predvídateľnosti a kontinuity, bola spochybnená.

Metódy výskumu:
V tejto prierezovej štúdii sme použili údaje o 3656 švédskych deťoch vo veku od troch do piatich rokov, ktoré žijú v neporušených rodinách, SOS, väčšinou s jedným rodičom alebo v starostlivosti len jedného rodiča. S dotazníkmi o silných stránkach a problémoch detí, ktoré vyplnili rodičia a predškolskí učitelia, bola vykonaná analýza lineárnej regresie pre získanie výstupných hodnôt.

Výsledky:
Deti v skupine SOS vykazovali menej psychických problémov ako deti žijúce väčšinou (zistená hodnota B 1,81, 95% CI [0,66 až 2,95]) alebo len s jedným rodičom (zistená hodnota B 1,94, 95% CI [0,75 až 3,13]). V dotazníkoch učiteľov detí v predškolskom veku boli zistené Beta 1,27, 95% CI [0,14 až 2,40] a 1,41, 95% CI [0,24 až 2,58]. V dotazníkoch od rodičov mali deti v SOS a deti v neporušených rodinách podobné výsledky, zatiaľ čo učitelia zaznamenali nižšie skóre symptómov pre deti v neporušených rodinách.

Záver:
Usporiadanie striedavej osobnej starostlivosti nebolo spojené s častejšími psychologickými symptómami u detí vo veku 3-5 rokov, ale sú potrebné dlhodobé štúdie, aby sa zohľadnili prípadné rozdiely v predrozvodovom období.